• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


MDCIV MARIBOR

Naslov:  Trubarjeva 15, 2000 Maribor
Tel./ fax:  02/ 25 25 845
E-mail:  mdciv.mb@gmail.com


Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Maribor je bilo ustanovljeno leta 1972, je samostojno, prostovoljno nepridobitno interesno združenje fizičnih oseb, ki so pridobile status invalida po določilih Zakona o vojnih invalidih. Društvo deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva in na drugih področjih. Društvo vključuje v svoje vrste tudi populacijo civilnih invalidov vojn, ki jih v skladu s pridobljenim statusom po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja sočasno opredeljuje kot žrtve vojnega nasilja s pravicami, ki jim gredo iz tega naslova. V skladu z določili Statuta pa lahko člani društva postanejo tudi zakoniti zastopniki invalidov in družinski člani invalidov.

Društvo deluje na področju Koroške, Podravske in Pomurske regije. Področje je zelo obširno tako, da je članstvo zelo razkropljeno in sicer na 81 občin oziroma 15 upravnih enot.

Društvo na vseh ravneh razvija demokratične, prijateljske in humane odnose. Sodeluje in se povezuje z drugimi sorodnimi društvi in drugimi invalidskimi organizacijami, ki imajo enake ali podobne interese, cilje in programske osnove. Zaradi lažjega in zanesljivega uresničevanja skupnih interesov vseh civilnih invalidov vojn ter doseganja programsko zastavljenih ciljev se je društvo prostovoljno združilo v Zvezo civilnih invalidov vojn Slovenije z sedežem v Ljubljani. Odnosi med društvom in zvezo društev temeljijo na načelih samostojnosti, prostovoljnosti, neodvisnosti, solidarnosti, medsebojne povezanosti in demokratičnega dialoga o vseh vprašanih pomembnih za njihovo učinkovito delovanje.

Temeljni cilji društva so pomagati civilnim invalidom vojn pri vključevanju v vsakodnevno življenje in delo. Cilji za doseganje višje kakovosti življenja vseh invalidov so: uveljavljanje človekovih pravic invalidov; vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju; nediskriminacija invalidov; vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti; ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov ; socialna pravičnost in enake možnosti.

V ta namen društvo v sodelovanju s pristojnimi državnimi institucijami in zunanjimi sodelavci deluje pri izvajanju posebnih socialnih programov in drugih programov na vseh področjih družbenega življenja, v okviru posebnih programov opravlja določene storitve za zadovoljevanje potreb civilnih invalidov vojn za čim bolj neodvisno življenje.

Posebni socialni programi:
Skrb za ohranjevanje zdravja; preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih posledic invalidnosti; rekreacija in šport; kulturna dejavnost; prevozi invalidov; informativna dejavnost; preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju; usposabljanje aktivno življenje in delo; usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za življenje in delo z invalidi.