• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


DCIV Slovenije Ljubljana

Društvo je prostovoljna invalidska organizacija. Delujemo na Letališka cesti 33, v Ljubljani. Društvo deluje že 42-o leto in večino članstva je vanj vključeno že od same ustanovitve. Izhajajoč iz potreb članstva, opravljenih anket in razgovorov so dejavnosti društva usmerjene v premagovanje ali vsaj ohranjanje obstoječega psihofizičnega stanja posameznikov, ter nudenje pomoči v skladu z možnostmi društva. V društvu je danes včlanjenih 269 civilnih invalidov vojn (CIV), 11 vojaških mirnodobnih invalidov, 5 invalidov žrtev vojnega nasilja, 34 družinskih članov po umrlih civilnih invalidih vojn in 63 podpornih članov, ki bivajo v 37 občinah osrednje Slovenije in Zasavja.

Posebno skrb posvečamo naslednjim programom:

SKRB ZA OHRANJANJE ZDRAVJA:
Sofinanciranje terapij in zdravljenja: v zdraviliščih, toplicah ipd. za ohranjevanje zdravja naših članov. Preventivna skrb: testiranje krvi, merjenje krvnega tlaka, dopler test ipd. Preventivno skrb za zdravje naših članov izvajamo z rednimi, vsakoletnimi obiski, telefonskimi stiki, organiziranimi predavanji.

PREPREČEVANJE SOCIALNIH TER PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI:
Program izvajamo z namenom, da posameznik z ustreznimi vsebinami kolikor je mogoče kompenzira svojo invalidnost. Sem spadajo: socialna pomoč, obiski na domu, izdelava socialne in zdravstvene slike člana, strokovne ekskurzije in razna srečanja invalidov, obveščanje članov ter podpora ob smrti družinskega člana.

REKREACIJA IN ŠPORT: ,
Športna rekreacija je namenjena preventivi v obliki športno-rekreativne vadbe, kot pomembnega dejavnika pri ohranjevanju zdravja civilnih invalidov: pohodi, meddržavna rekreacijska srečanja.

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO:
Program je namenjen izobraževanju prostovoljcev: za vsako občino je dodeljen član socialno zdravstvene komisije, ki še posebno skrb posveča članom v občini, katere občan je tudi sam. Predavanja (spreminjanje zakonodaje, pravice, izobraževanja itd.): redno skrbimo za mentalno razgibanost naših programov s predavanji. Zagovorništvo in svetovanje na domu: se izvaja v okviru programa obiskov na domu.

KULTURNA DEJAVNOST:
Ogled kulturnih znamenitosti; organizacija kulturnih dogodkov, prireditev, predstav; organizacija ogledov, koncertov, muzejev; spodbujanje ustvarjalnosti invalidov, preko ustvarjalnih delavnic, spodbujanje glasbene aktivnosti – pevski zbor.

USPOSABLJANJE INVALIDOV ZA SAMOPOMOČ TER SVOJCEV IN PROSTOVOLJCEV ZA ŽIVLJENJE IN DELO Z INVALIDI:
Ta del programa se nanaša predvsem na izobraževanje oz. usposabljanje prostovoljcev in svojcev ter članov samih za pomoč in samopomoč, da bi ti lahko, z občasno pomočjo drugih, čim dalj časa samostojno in kvalitetno živeli v domačem okolju.

PREVOZI INVALIDOV:
V društvu imamo svoj kombi, s katerim usposobljeni vozniki – prostovoljci vozijo člane na lokacije, ki so izbrane za določene dogodke (srečanja, samopomočne skupine, programi dnevnega centra, obiski članov na domu, ohranjevanje zdravja na morju in v zdraviliščih ipd.

DNEVNI CENTER IN KLUBI:
Zagotoviti skupine za samopomoč, sodelovanje z drugimi humanitarnimi in invalidskimi organizacijami, krepitev medgeneracijskega sodelovanja, urjenje spomina, pevski zbor ipd.

INFORMATIVNA DEJAVNOST:
Ta program je namenjen obveščanju članov o vseh pomembnih dejavnostih društva, spremembah zakonodaje in njihovih pravicah. Uporabljamo tudi internetno obveščanje na spletni strani http://www.dcivs-drustvo.si.

PREPREČEVANJE IN ODPRAVLJANJE OVIR V FIZIČNEM IN SOCIALNEM OKOLJU Namen programa je zagotoviti invalidom varen bivanjski prostor na način, da je njegovo gibanje po stanovanju neovirano, varno, ter opremljeno na način, ki invalidu omogoča bolj kvalitetno ter samostojno življenje. Za socialni program društva skrbijo naslednji organi društva, ki omogočajo nemoten potek dela: Predsednik društva, podpredsednica društva, upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče komisija za društveno dejavnost, komisija za gospodarska in finančna vprašanja, komisija za socialna in zdravstvena vprašanja, komisija za statutarno pravna vprašanja, komisija za šport in šah ter tajnik društva.