• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


DCIV SLOVENIJE LJUBLJANA

Naslov: Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
Telefon:  01/ 521 10 88
Tel./ fax:  01/ 521 10 87
E-mail:  dciv-slovenije@guest.arnes.si


48 let je minilo, ko je 120 civilnih žrtev vojn sprejelo temeljne akte osnovne organizacije Ljubljana v okviru Zveze civilnih žrtev vojn SRS, z vizijo ureditve varstva civilnih žrtev vojn, ki so brez lastne krivde postali invalidi zaradi vojnih in povojnih dogodkov.
Danes društvo pokriva 37 občin osrednje Slovenije in Zasavja.

Združili smo se zaradi izboljšanja življenjskih in delovnih pogojev ter socialnega in materialnega položaja v družbi in državi. Posebno skrb posvečamo naslednjim programom:

Reševanje socialnih problemov na domu.
Aktivisti prostovoljci z obiski na domu, spremljajo socialno in zdravstveno stanje CIV. Na podlagi zbranih podatkov izdelajo socialno in zdravstveno sliko posameznih članov in načrtujejo nadaljnje delo društva na tem področju. V skladu z ugotovitvami in opredeljenimi kriteriji članom nudimo prvo socialno pomoč pri: prilagajanju okolja za bivanje, občasne prevoze, finančno pomoč v socialni stiski, sofinanciranje nakupa dragih zdravil in tehničnih pripomočkov. Pomoč je usmerjena na poslušanje, svetovanje ter pomoč pri urejanju osebnih, intimnih zadev na način, ki varuje zasebnost.

Osebna pomoč civilnim invalidom vojn v zavodskem varstvu,
kjer so CIV še posebej ogrožena skupna prebivalstva. Redno spremljanje CIV, ki so v domovih za starejše občane ali v bolnišnicah in skrb za medčloveške odnose med invalidom in uslužbenci zavodov ali bolnišnic, dviguje kakovost življenja invalidov v tem varstvu.

Podpora CIV in njihovim družinam za povečanje socialnega varstva,
ki se jim zaradi invalidnosti in starostne oslabelosti hitro slabša splošno zdravstveno stanje. Na podlagi ugotovitev se hitro odzovemo na spremenjeno stanje. Aktivisti prostovoljci vključeni v program si izberejo do 5 invalidov, za katere redno spremljajo socialno in zdravstveno stanje in poročajo strokovnemu vodji, ki na podlagi ugotovitev določi potrebne ukrepe.

Izboljšanje osebnega stanja.
CIV smo po končani vojni ostali brez ustrezne zdravstvene, obnovitvene, socialne in poklicne rehabilitacije, kar se danes odraža v obliki dodatnih obolenj, ki so posledica okvare zdravja med vojno in po vojni. Sproti spremljamo večanje stopnje invalidnosti in sprožamo postopke za uveljavljanje ustrezne stopnje invalidnosti, ki preko višje invalidnine izboljša socialni status invalida. Zlasti za tiste, ki so bolehni in nepokretni je pomembno, da pravočasno uveljavimo dodatek za pomoč in postrežbo in invalidski dodatek in tako vsaj delno pokrijemo povečane osnovne življenjske stroške.

Prva pravna pomoč
se s pomočjo Zveze društev invalidov vojn Slovenije in Pravno informacijskega centra usmerja v pomoč članom pri uveljavljanju pravic po različnih zakonih, predpisih in uredbah. Člane sproti obveščamo o novih pravicah, pogojih in postopkih za uveljavljanje le-teh. V društvu na željo člana pripravimo oceno vsake izdane odločbe članom in po potrebi vložimo pritožbe ali tožbe. S tem programom dopolnjujemo program Zveze in zagotavljamo, da civilni invalidi vojn pridejo do prave pravne pomoči.

Status društva posebnega javnega interesa
društvo izkazuje s tem, da pomaga tudi občanom iz področja svojega delovanja, ki niso člani društva in iščejo informacijo ali pomoč pri uveljavljanju invalidskih pravic, tako po vojnih zakonih kot po zakonih ZPIZ-a in socialnega zavarovanja.

Prva socialna pomoč
družinskim članom umrlih CIV. Društvena raziskava je pokazala, da se po smrti enega izmed zakoncev socialni položaj vdov oz. vdovcev močno poslabša. Družina CIV je praviloma slabše situirana, ko pa umre CIV, odpade velik del družinskega dohodka. Prevzeli smo moralno obveznost, da vdovam oziroma vdovcem, ki so pretežni del svojega skupnega življenja skrbeli za naše člane, pomagamo pri uveljavljanju pravic, ki jim po zakonu o vojnih invalidih pripadajo. Te osebe se lahko tudi včlanijo v društvo.

Spletno stran
ima društvo na naslovu: http://www.dcivs-drustvo.si, kjer se najde vse podatke o društvu, obvestila, povezave do zakonskih predpisov in pomembne tuje povezave.

Program skupin za samopomoč CIV poteka z namenom olajšati in polepšati življenje rizičnim in ogroženim skupinam starejših in osamljenih članov društva, pri katerih je socialno-varstvena problematika izrazito pereča. Iz vsebinskih in kadrovskih razlogov delujejo 4 skupine za samopomoč, katerih dejavnost se med seboj prepleta. V skupino je načelno vključenih l0 – 12 starejših oseb z različnimi težavami iz mesta Ljubljane.

Omogočanje druženja CIV in njihovo vključevanje v kulturno življenje na lokalni ravni
za kar letno pripravimo družabne prireditve: 3 izlete po Sloveniji in večdnevni izlet po Evropi namenjene splošnemu izobraževanju in razvedrilu, pustovanje, dan žena, praznovanje dneva naše mladosti, ribiški piknik, martinovanje in novoletno zabavo. Pri družabnih srečanjih je poudarek na druženju najtežjih invalidov in njihovih družinskih članov. Organiziramo tudi skupinske oglede gledališč, koncertov, razstav in knjižnic. Program je praviloma izdelan za zagotovitev udeležbe za srečevanje CIV, ki so zaradi invalidnosti ali oslabelosti težje gibljivi in za slepe brez spremstva. Za gluhoneme člane je tolmačenje uzakonjeno z znakovnim jezikom.

Organiziranje športne aktivnosti v funkciji socialne vključenosti na lokalni ravni.
Rekreacija in šport sta pomembna dejavnika pri ohranjevanju zdravja CIV in psihofizične kondicije tudi v jeseni življenja. Društvo omogoča predvsem rekreativno vadbo prilagojeno stopnji invalidnosti in starosti posameznih članov. Izvajamo redno rekreativno vadbo v kegljanju, streljanju, balinanju, šahu in vrtnem kegljanju, pa tudi vključevanje v vsa medobčinska, regijska in republiška tekmovanja, ki jih organizira Mestni sekretariat za šport invalidov v Ljubljani ali posamezne invalidske organizacije na območju delovanja društva.