• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


DCIV PRIMORSKE

Naslov:  Sedejeva 8, 5000 Nova Gorica
Tel./ fax:  05/302 53 17, 05/333 22 38
E-mail:  dciv.primorska@gmail.com


Društvo je bilo ustanovljeno leta 1978. Prvi poizkus ustanovitve pa sega že v leto 1958, ko je 195 civilnih invalidov vojn na Goriškem podpisalo pooblastilo za »Zastopstvo«, saj društva še niso smeli ustanoviti. Na čelu vseh raznovrstnih prizadevanj sta bila Izidor Lipičar in Viktor Šavle. Društvo deluje na območju celotne Primorske, ki šteje dvaindvajset občin.

Skupščina je najvišji organ društva. Upravni odbor imenuje komisije, ki so nujne za učinkovitejše delovanje društva, nosilna pa je vsekakor Socialno-zdravstvena komisija. Poleg te ima društvo še Komisijo za kulturo, šport in rekreacijo ter Komisijo za uveljavljanje pravic invalidov (pravni predpisi). Zaradi specifične problematike primorskih civilnih invalidov vojn, pa je upravni odbor imenoval še posebno komisijo z enkratno nalogo.
Avgusta 2003 je bil Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije dodeljen status invalidske organizacije zaradi delovanja v javnem interesu (s tem je ta status posredno pridobilo tudi društvo). S tem so pred društvo postavljene nove zahteve, ki pa so vse v interesu civilnih invalidov vojn na Primorskem, tako v programskem pogledu, kakor tudi po transparentnosti finančno knjigovodske spremljave namenske porabe FIHO sredstev in drugih javnih sredstev.
Z večanjem povprečne starosti civilnih invalidov vojn, le-ta znaša že 80 let, se poslabšujeta zdravstveno stanje in gibljivost, pojavlja osamelost in drugo. Zaradi navedenega se iz leta v leto povečuje interes in potreba invalidov po neposrednih stikih in obravnavi lastnih zadev. Zaradi obsežnosti in geografske značilnosti Primorske in vedno težje gibljivosti invalidov, je upravni odbor v iskanju oblike, ki bi prispevala k učinkovitejši spremljavi razmer, v katerih invalid živi in deluje, sprejel sklep o ustanovitvi sedmih območnih pododborov.
V drugi polovici leta 2004 so te aktivnosti stekle, sklicani so bili Območni zbori civilnih invalidov vojn, ki so sklep upravnega odbora pozitivno ocenili in izvolili svoje pododbore.

Osrednje težišče dela društva je načrtovanje posebnih socialnih programov, prilagojenih potrebam in interesu civilnih invalidov vojn na Primorskem. Tekom leta pa sledi uresničevanje ter ocenjevanje uspešnosti izvajanja programov.

S prilagajanjem programov si društvo:
– prizadeva ustvarjati pogoje in možnosti za aktivno vključevanje invalidov v okolje;
– odziva na posebne specifične potrebe invalida in mu naj koriščenje programov pomaga, da njegovo socialno življenje ne bo ogroženo ter
– zapolnjujejo prostor, ki ga javne službe ne pokrivajo.

V zadnjih letih je izoblikovalo posebne socialne programe, predvsem na področjih:
reševanja socialnih stisk;
pomoči zdravstveno ogroženim s sofinanciranjem stroškov zdravniških pregledov in spričeval ter dragih zdravil;
usposabljanje za čimbolj neodvisno življenje – gre za odpravljanja ovir pri dostopih in prilagajanja bivalnih prostorov – zaradi zmanjšane gibljivosti;
osebna pomoč invalidu, ki je v zavodskem varstvu;
program neposredne podpore invalidu in njegovi družini pri socialnem življenju invalida in njegovem vključevanju v socialno okolje;
pomoč mlajšim civilnim invalidom pri vključevanju v aktivno življenje;
kulturno, rekreativno športne dejavnosti kot pomembni program pri psihični in fizični rehabilitaciji;
iz leta v leto je pomembnejši program prevozov invalidov – zaradi zdravstvenih težav in starosti. Pomembno vlogo igra informiranje invalidov o programih, možnostih koriščenja le-teh in delovanju društva. Društvo pošilja civilnim invalidom (ne glede na članstvo v društvu) razne pismene informacije, obvestila in se poslužuje še drugih oblik, spodbuja člane za enot za ohranjevanje zdravja, ki so last Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije.
Tudi društvena in meddruštvena srečanja se koristi za informiranje in medsebojno izmenjavo spoznanj in izkušenj pri reševanju določenih težav, s katerimi se civilni invalid vojn srečuje. Srečanja imajo torej tudi izobraževalni pomen.
V okviru društva pozitivno ocenjujemo vlogo in pomoč Zveze pri uresničevanju ostalih posebnih socialnih programov.
Eno izmed pomembnih aktivnosti, ki jo društvo vodi so obiski civilnih invalidov vojn na domu, v domovih in bolnicah. Predstavniki Socialno-zdravstvene komisije, na podlagi sprejetega programa obiskov, celovito seznanijo invalide o programih, možnostih koriščenja in delovanju društva. Neposredni stik postaja iz leta v leto vse bolj zaželjen. S povratnimi informacijami pa je društvo seznanjeno z socialnimi razmerami, v katerih invalid živi, kar pa je zelo pomembno pri načrtovanju programov.