• SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO

    SVET BREZ VOJN IN NASILJA JE EDINA PERSPEKTIVA ZA ČLOVEŠTVO


DCIV GORENJSKE

Naslov:  Župančičeva 4, 4000 Kranj
Telefon:  04/ 23 58 962
Tel./ fax:  04/ 23 58 960
E-mail:  drustvo-civ.kranj@guest.arnes.si


Društvo civilnih invalidov vojn s sedežem v Kranju, je bilo ustanovljeno leta 1971, torej v času, ko so naši najaktivnejši člani končno uspeli pridobiti statusno organizacijo po vsej Sloveniji vključno z Zvezo teh društev.
Prvo ime takrat ustanovljenega društva je bilo » Zveza civilnih žrtev vojne – osnovna organizacija Kranj«. Ob spreminjanju zakonske podlage za ustanovitev društev se je naše društvo že leta 1976 preimenovalo v » Medobčinsko organizacijo civilnih invalidov Kranj » in še isto leto v » Medobčinsko društvo civilnih invalidov vojn Kranj«. Ni dolgo trajalo, da se je leta 1984 preimenovalo v » Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske« in leta 1997 ponovno v »Medobčinsko društvo invalidov vojn Gorenjske«.
Opuščeno je bilo temeljni status invalidov, torej »civilnih«. To je bilo storjeno namensko v obdobju » združevanja« z vojnimi invalidi. To imenovanje društva je bilo ponovno spremenjeno leta 2001 ko smo se preimenovali v » Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske« s sedežem v Kranju, Župančičeva ul. 4, kjer smo še sedaj.
V vsem obdobju so društvo vodili predsedniki, bodisi z enim ali večletnim mandatom. Prvi je bil Ciril Drinovec, ki je društvo vodil v letih 1971-1976 in ponovno v letih 1992-1996.
Nato je en mandat društvo vodil Vidic Angel in sicer v letih 1976-1980, ter te ga leta predal vodenje Zurc Janezu, ki je mandat sklenil 1984, ko ga je nasledila Destovnik Metka z dvojnim mandatom od leta 1984 -1992.
Že pokojni Perko Stane pa je društvo vodil od leta 1996 do 2000.
Maja leta 2000 pa je za predsednika društva bil izvoljen Krajnc Lojze, kateremu zdaj teče tudi že drugi mandat. Med Krajnčevim mandatom smo leta 2001 na svečani seji počastili 30. obletnico obstoja. Ob tej priložnosti pa je takratni predsednik Lojze Krajnc podelil vsem navedenim predsednikom priznanja za uspešno vodenje društva v svojem obdobju.
Če je društvo obdržalo organizacijsko obliko, pa to ne velja za njegovo dejavnost, ki se je v zadnjem obdobju povsem spremenilo. Svoj čas je bil drugačen interes, pa tudi zahteve drugačne. Zdaj se društvo resnično ukvarja predvsem s skrbjo za svoje člane in jim skuša zadostiti oz. zapolniti tiste vrzeli v njihovem statusu, kjer družba včasih odpove.
Društvo pokriva 16 gorenjskih občin.

PROGRAMSKE USMERITVE in PROGRAMI DRUŠTVA

Naši programi za delo so v najboljši možni meri usmerjeni k reševanju socialne problematike, predvsem pa k skrbi za človeka, njegovo polno, kvalitetno in človeka vredno življenje. Naše delo ima za cilj preprečevanje izključenosti iz vsakdanjega življenja in družbe, v kateri invalid živi, nadalje zagotoviti dostop do ohranjanja zdravja, izobraževanja in zagotoviti enake možnosti za življenje, kot jih imajo neinvalidne osebe.
Pri našem delu želimo zajeti čim več članov. Veseli smo njihovega obiska v društvu, za vse tiste, ki pa se žal zaradi bolezni ali drugih vzrokov ne morejo sami udeleževati naših srečanj, pa poskrbimo z obiski na domovih oz. v sredinah, kjer živijo.
Skrbimo za rekreativno dejavnost, ki poleg ohranjanja fizične kondicije, pomeni tudi druženje in s tem pomeni preprečevanje izključenosti invalidov. Izvajali smo športne aktivnosti v panogah, primernih za invalida, se srečevali tudi s člani iz drugih društev, naši člani pa se udeležujejo tudi športnih prireditev, ki jih organizira Zveza.
Obiskujemo kulturne znamenitosti Slovenije. Za tovrstna srečanja je med člani vedno veliko zanimanja, trudimo pa se naša srečanja popestriti tudi s kulturnim programom.
V zadnjem obdobju smo v sklopu programa delavnic za člane, organizirali kar nekaj dobro obiskanih predavanj in dosegli, da člani sodelujejo v pogovorih s predavatelji in si tudi tako lajšajo svoje težave. V ta program želimo pritegniti tudi člane invalidove družine, ki se s člani skupaj udeležujejo predavanj. Zelo pomembno se nam zdi sodelovanje družine oz. najbližjih, saj je odvisnost invalida od zakonca ali družine včasih zelo velika, kar z leti posebno v dobi staranja nemalokrat povzroča tudi konfliktne situacije, ki jim včasih sami niso kos. S tem pa želimo tudi vzpodbuditi invalida k čimbolj neodvisnemu življenju, pa tudi k lastni ustvarjalnosti.
Pri izvajanju programov društva poleg predsednika, tajnika, ter računovodskega servisa, ki opravlja delo na področju financ, se v delo vključujejo tudi prostovoljci in tisti invalidi, ki imajo za tovrstno delo smisel in željo ali pa so po svoji strokovnosti usposobljeni za nudenje tovrstne pomoči.
Vsake tri mesece organiziramo merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka, ki je naš preventivni program za ohranjanje zdravja naših invalidov. Ob tem poskrbimo tudi, da naši invalidi dobijo ustrezno pomoč in nasvete zdravstvenih delavcev v zvezi s svojim zdravjem.
Naše programe uresničujemo preko treh ločenih komisij (socialno zdravstvena komisija, komisija za kulturo in komisija za šport in šah), ki vsaka zase sprejme letni program dela in ga glede na obširnost dejavnosti tudi finančno ovrednoti in ga seveda sredstvom, ki so na razpolago, tudi ustrezno izvaja.